» Selecciona un tema   

» Pla d' R+D+I de les Illes Balears

El Pla de Recerca, Desenvolupament tecnològic i Innovació és l’eina i el referent essencial dissenyat pel Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General d'R+D+I que permet invertir en ciència i innovació, així com construir i articular un sistema de ciència i innovació àgil i competitiu, generador de nou coneixement, vertebrador del sistema d'R+D+I, i plataforma per contribuir de manera significativa a construir una societat del coneixement generadora de riquesa, nous llocs de treball i benestar.
Des de l’any 2001 s'han posat en marxa diversos plans quadriennals per tal de promoure l' R+D i la innovació.


» 6 resultats

Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017)

El Consell de Govern va aprovar dia 8 de novembre de 2013 el nou Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears per al període 2013-2017. Aquest Pla s’ha elaborat tenint en compte el context de crisi econòmica internacional i les directrius emanades de la Unió Europea a través de la seva estratègia «Europa 2020».
Les propostes mostren la voluntat de consolidar l’excel·lència i donar-li continuïtat, així com de reforçar les polítiques d’R+D+I en sectors emergents i d’alt volum de negoci, amb l’objectiu d’incrementar-ne la competitivitat. Les àrees estratègiques en les quals se centrarà aquest Pla són: ciència i tecnologia marina, ciències biomèdiques i ciències de la salut, turisme, medi ambient i continguts digitals basats en el coneixement.
El nou Pla és una eina fonamental d’actuació de la política econòmica del Govern de les Illes Balears i ha de servir per consolidar una especialització intel·ligent que permeti identificar les característiques i els actius de les illes, i aglutinar els actors i els recursos regionals en una visió de futur compartit pel conjunt de la societat, a partir del reconeixement de la seva excel·lència i del seu potencial de desenvolupament econòmic i social.
Descàrregues
Pla CTIE

10 anys del Pla de Ciència, Tecnologia i Innvovació


Descàrregues
10 anys

Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (2009-2012)

Aquest Pla pretén assolir quatre objectius complementaris, estretament dependents entre ells:
• Guanyar competitivitat en àmbits socioeconòmics localment i internacionalment estratègics
• Millorar la productivitat de la recerca d'excel•lència i competitiva per generar coneixement que pugui revertir en innovacions demandades per la societat
• Incrementar els agents del Sistema de Ciència i Innovació de les Illes Balears, la seva capacitació, compromís i confiança. Transferir coneixement al sector productiu.
• Difondre la cultura científica i innovadora
El Pla CTI està dissenyar per impulsar l’excel•lència científica, guanyar competitivitat científica, millorar la transferència de coneixement al sector productiu i incidir en mercats clau i mercats estratègics.
Descàrregues
Pla de Ciència 2009-2010Resum del Pla (español)Resum del Pla (english)

Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (2005-2008)

El Consell de Govern va aprovar divendres, dia 7 d’octubre, el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2005-2008 que ha de permetre impulsar de forma coordinada i conjunta l'R+D+I. Aquest Pla compta amb el suport unànime del Consell Assessor de Recerca, format per experts, tant de l’àmbit universitari com dels sectors productius de les Illes Balears.

L'objectiu general estratègic d'aquest Pla de les Illes Balears és incidir en el reforçament del sistema d'innovació de les Illes Balears, la qual cosa implica, en línies generals, una continuïtat amb els plans anteriors, iniciats l'any 2001 i la posada en marxa de noves polítiques per part de l'actual Govern que permetin millorar l'eficiència d'actuacions empreses en els anteriors plans d'R+D i d'Innovació i començar noves accions.
Descàrregues
Pla de Ciència (català)Pla de Ciència (español)

I Pla d'Innovació de les Illes Balears (2001-2004)

El I Pla d'innovació articula els programes necessaris per aconseguir un desenvolupament equilibrat i eficaç del sistema d'innovació i sorgeix a partir de l'anàlisi de la situació realitzada d'acord amb la metodologia europea RITTS.
El Pla concreta amb projectes el disseny de l'estratègia regional de suport a la innovació a partir de les demandes manifestades pels agents del Sistema d'Innovació.
Descàrregues
I Pla d'innovació

I Pla d'R+D de les Illes Balears (2001-2004)

El I Pla d’R+D de les Illes Balears, per al període 2001-2004 va ser aprovat pel Consell de Govern el dia 21 de desembre de 2001, i se sustenta sobre tres premisses bàsiques: l’augment dels recursos dedicats a les activitats científiques i tecnològiques; la necessitat d’aconseguir la participació major i més eficaç de tots els agents socials en les seves accions, i el foment de la cooperació i, en general, de les interaccions entre ells i també amb agents d’altres comunitats autònomes i estats, principalment de la Unió Europea.
Descàrregues
Pla d'R+D (català)